il gruppo siciliano della musica etnica gli amici del gruppo musicale siciliano la nuova musica etnica della sicila gli eventi della banda  Malanova contatti con Malanova Home Page del gruppo siciliano di musica etnica Malanova
    "Bonny"  Stefano Bonanno
    Nunziatina Mannino


 Saba
 Giovanni Ragno
 Peppe Burrascano
 'KENYA' - Gabriella Fugazzotto
    
    Pietro Mendolia
    


LE CANZONI

Santulubbiranti

1 SUPRAMA'RI
2 KATABBA
3 A CO'NA
4 A BALLATA DI PASCALI BRU'NU
5 A FAMMACIA
6 L'ORSU
7 AMU'RI CHI VENI CANTA'NNU
8 SCACCIU'NI
9 CIURI DI GGESSUMIN'NU
10 L'OMU SABBA'GGIU
11 PALUMME'DDA
12 EVVIVA MARIA
 
 

Non iàbbu e non maravìgghia


1. A VULPI E U MULU
2. ANTURA
3. A CU VIDU VIDU
4. A FUNTANA
5. U SCECCU 'NTO LINZOLO
6. A FESTA
7. MI CHIAMI BEDDA
8. ROSA SENZA SPINE
9. TAVULA VECCHIA TAVULA NOVA
10. CU TTIA
11.HI AHI
12. QUANNU TI CHIAMU VENI
13. GIUMMILALLRìERU
 
 

A testa o giocu


1) DON MICO
2) E' TUTTU VERU N'E' VERU NENTI
3) CHINNICCHINNACCHI
4) VINNIGNA
5) FORA DI CCA' SIA
6) SENZA SODDI
7) NINETTA
8) SCINNI SULI
9) IACQUA FRISCA
10) TUTTI SANNU A VIRITA'
11) SEMPR'E' CUCUZZA (Video)
12) FUDDITTU
13) C'U' PO' SAPIRI
14) SCURU (Video)
 
 

 

    RADICIMUSIC RECORDS   MySpace      Facebook